ABC Language Centre dyr. mgr Dorota Malewska

ABCLC – ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok

Top
budynek szkoły abclc

Witamy w witrynie szkoły języka angielskiego ABC Language Centre w Białymstoku

Kłania się Państwu Dorota Malewska. Jestem magistrem filologii angielskiej, nauczycielem i dyrektorem szkoły.

Pracują u nas filolodzy języka angielskiego, z których większość to moi uczniowie, osoby, które osobiście przygotowywałam do egzaminów wstępnych. Są więc nie tylko wykształceni z racji ukończenia studiów filologiczno-pedagogicznych, lecz i starannie wybrani. Znam ich pod względem sumienności, pracowitości w przygotowywaniu do zajęć, charakteru i umiłowania swojej pracy. Gwarantuję więc, iż będziecie Państwo, jak i Wasze dzieci, w dobrych rękach.
Kursy prowadzimy metodą eklektyczno-komunikatywną. Kładziemy nacisk na umiejętność porozumiewania się począwszy od pierwszych zajęć. Oprócz sprawności werbalno-leksykalnej rozwijamy umiejętności w zakresie pisania, czytania, rozumienia ze słuchu oraz poprawności gramatycznej.

If you want your wildest dreams to come true, ABC is the school for you!

Zachęcamy do nauki wszystkich: osoby, które nie miały jeszcze styczności z językiem – dorosłych, a w szczególności małe dzieci. Pamiętajmy, by zadbać o to jak najwcześniej, bowiem uczenie się wszystkich języków obcych jest wieloletnim procesem. Wszystkim zapewniamy kontynuację nauki do osiągnięcia poziomu Proficiency in English, zaliczając sukcesywnie kolejne szczeble liczących się egzaminów, jak First Certificate in English i Certificate in Advanced English. Z umiejętnością i biegłością posługiwania się językiem obcym jest tak jak z nieużywanymi mięśniami – ulega atrofii. Wielu naszych uczniów jest tego bardzo świadomych, bowiem kontynuuje u nas naukę latami, nawet po zdaniu egzaminu CPE.

Metoda nauczania jest zależna od celu stojącego przed uczniem, jak i jego wieku. Inaczej uczymy tych, którzy przygotowują się do egzaminu Proficiency, czy na filologię angielską, a inaczej małe dzieci, którym świat rzeczywistości angielskiej przybliżamy w zabawie, by w sposób „bezbolesny” otrzymały ten wielki dar, jakim jest wiedza i umiejętność posługiwania się językiem obcym.

Kredo naszej szkoły to „cztery P”: Praca, Pokora, Pasja i Postęp

Wszyscy, nauczyciele i uczniowie są świadomi, iż bez pracy, nie osiągnie się żadnych efektów. Zdobywaniu wiedzy nie ma końca, stąd pokora – dużo jest zawsze przed nami, a do  wiedzy i umiejętności należy podchodzić z pasją, fascynacją – wtedy proces uczenia się jest wielką przyjemnością, a postępy w nauce przychodzą szybko. Kładziemy nacisk na ogromną rolę nauczyciela w tym procesie. Zdobywana wiedza, nawet w najprzyjemniejszy sposób, musi być stale rzetelnie sprawdzana, oceniana. W atmosferze „przyjacielskiej rywalizacji” osiągamy coraz lepsze rezultaty, pragniemy być doskonalsi.

Szkoła została założona w 1992r. Dzieci, które przyszły do nas w 1992 roku mając 4 lata, w roku szkolnym 2006/2007 opuściły ABC mając 18 lat. To nasi pierwsi dorośli absolwenci. Jesteśmy dumni z ich umiejętności językowych naszych maturzystów,które, po latach wspólnej pracy są   wprost ZACHWYCAJĄCE!!! Maturę z języka angielskiego zdają uzyskując ponad 90% i stają się absolwentami renomowanych uczelni. Nasi uczniowie dostają się na studia w UW i SGH w Warszawie, UJ w Krakowie, UAM w Poznaniu, UMCS w Lublinie, UŁ w Łodzi, UG w Gdańsku.

Mając to na uwadze:

→Gwarantujemy Wam, Uczniowie, iż jeśli spędzicie u nas kilka lat i będziecie osiągać z testów sprawdzających 80-procentowe rezultaty, osiągniecie wszystkie wytyczone sobie cele.

→Gwarantujemy Państwu, iż jeśli Państwa pociechy rozpoczną u nas naukę jako małe dzieci, kończąc liceum będę znały język angielski na poziomie wyższo-średnim (FC), bez żadnego wysiłku lub na pograniczu poziomów Advanced – Proficiency z niewielkim wkładem pracy i średnimi zdolnościami językowymi.
Praca z nami to Wasza ogromna szansa na sukces, a wtedy, gdy YOU PASS EXAMS WITH FLYING COLOURS, THE WORLD IS YOUR OYSTER!!!

 Rok szkolny

od 17 września do 15 czerwca dla dzieci i młodzieży (17 tygodni w semestrze)
od 1 października do 30 maja – dla osób dorosłych (studenci i osoby pracujące – 15 tygodni w semestrze).

Semestr zimowy trwa do końca stycznia i kończy się wypracowaniem określonej liczby godzin. Po dwutygodniowych feriach zimowych (koniec stycznia-początek lutego) rozpoczynamy semestr letni. Warunki uczestnictwa pozostają takie same.

If you give someone a fish, you feed them for a day, teach them to fishand you feed them for life

ABC Language Centre is a private language school in which all teachers, graduates of University English Language Departments, work a full or a part-time schedule, with all age groups and all levels, from complete beginners: children to adult FCE, Advanced and Proficiency levels. Our overriding aim is to foster an interest in the language in the learners and impress the value of hard work on them. Being most conducive for very fruitful and topical discussions on a great variety of topics and well-bred speakers, we are able to incorporate a whole range of up-to-date vocabulary as well as recondite words suitable for Proficiency groups. Hence, the language becomes a living communicative tool, not only for situational contexts but also for theoretical discourses which frequently extend to after school hours. We are persuasive and sympathetic, open and forward people, independently minded, able to trigger in our students general resourcefulness, keenness to transmit ideas, perseverance and tenacity in reaching their goals. Having a competitive spirit and working in the ambience of enjoyable camaraderie, we are partial to getting the students to pit their abilities against others and make them eager to show their mettle. We always try to instil a sense of fairness in our students and dedication to work, which can only be achieved feeling a sense of esprit de corps. Thus we extend our welcome to all of you so that you are soon known for your breadth of mind!

Dorota Malewska, Head of ABC Language School

Miło mi Państwa poinformować, iż dnia 27 kwietnia 2010, decyzją Podlaskiego Kuratora Oświaty (decyzja NR SPIKU-454/2/2010), Ośrodkowi Nauki Języka Angielskiego ABC Language Centre w Białymstoku przyznana została

Regulamin działalności Ośrodka Nauczania Języków Obcych ABC Language Centre w Białymstoku.

CZĘŚĆ PIERWSZA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Ośrodek Nauczania Języka Angielskiego ABC Language Centre w Białymstoku , przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, PESEL i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Ośrodek Nauczania Języka Angielskiego ABC Language Centre w Białymstoku. Organiem założycielskim i prowadzącym jest Dorota Malewska  , kod 15-404, ulica Młynowa 17 , REGON: 200739644 , NIP: 542-207-51-06  wpisanym w ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej pod poz.120 /zaświadczenie o wpisie nr KO.I.4430-76/93/94 w Departamencie Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, pod adresem 15-404 Białystok, ul. Młynowa 17  za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznie
  na adres:dorotamalewska@yahoo.co.uk
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem przy spełnieniu warunku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu
  klientom usług szkoleniowych z zakresu edukacji językowej.
  Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one
  udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry
  urzędowe (KRS, REGON itp.)
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
  prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem dorotamalewska@yahoo.co.uk  lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Ośrodek Nauki Języka Angielskiego ABC Language Centre 15-404 Białystok ul. Młynowa 17

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
Dorota Malewska Ośrodek Nauki Języka Angielskiego ABC Language Centre w Białymstoku

 

1.Informacje Ogólne
1.Ośrodek Nauczania Języków Obcych ABC Language Centre w Białymstoku jest placówką oświatową działającą od 1 lutego 1992 r.
2.Siedzibą Ośrodka jest Białystok.
3.Nadzór nad działalnością oświatową ośrodka sprawuje Kurator Oświaty w Białymstoku.
4.Zajęcia dydaktyczno-merytoryczne prowadzone są przez filologów języka angielskiego.
5.Nauczanie języka angielskiego odbywa się w oparciu o nowoczesne podręczniki dydaktyczne oraz materiały uzupełniające.
2.Informacje o zajęciach dydaktycznych.
1.Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w pomieszczeniach wyposażonych w potrzebne pomoce dydaktyczne, sprzęt audio-wizualny, podręczniki referencyjne
2.Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry
semestr I /15-17 tygodni/
3.Zajęcia dydaktyczne odbywają się według ustalonego rozkładu zajęć.
4.W przypadku choroby nauczyciela, dyrekcja ABC Language Centre zapewnia grupie zajęcia z innym nauczycielem pracującym w ośrodku, a w przypadku niemożliwości zorganizowania zastępstwa, zajęcia zostaną przeprowadzone w terminie uzgodnionym przez uczniów i nauczyciela.
3.Informacje finansowe
1.Opłata za kurs języka /cała bądź zaliczka/, musi być wniesiona w terminach (stali uczniowie):
za I semestr – do 30 września
za II semestr – do 31 stycznia
2.Zaliczka za kurs musi być wniesiona przy zapisie (nowi uczniowie).
3.Uczestnik kursu może wnieść opłatę za naukę w innym terminie, po uprzednim ustaleniu go z pracownikiem Sekretariatu ośrodka.
4.Wysokość zaliczki kursowej wynosi:
276 zł – 30 godz./semestr
368 zł – 51 godz./semestr
400 zł – 60 godz./semestr
400 zł – 68 godz./semestr
400 zł – 90 godz./semestr
5.W I semestrze nauki w ABC Language Centre obowiązują następujące stawki:
13-20 zł za 1 godzinę lekcyjną /45 min./ w zależności od profilu grupy
6.Opłatę za kurs stanowi iloczyn ilości godzinowej kursu i stawki kursowej.
7.Opłata za kurs nie obejmuje podręcznika kursowego oraz zeszytu do ćwiczeń, które uczeń nabywa we własnym zakresie.
8.Przekroczenie terminów wnoszenia wpłat oraz brak uzgodnienia z pracownikiem sekretariatu ośrodka innych, powoduje skreślenia ucznia z listy uczestników kursu
9.Uczeń ma prawo do rezygnacji z kursu. Rezygnacja musi być zgłoszona w Sekretariacie Ośrodka. Otrzyma wtedy zwrot pieniędzy za kurs z potrąceniem opłaty za zajęcia odbyte /prosimy o zgłaszanie rezygnacji w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia każdego semestru
4.Informacja o kursach.
1.Grupy w ABC Language Centre liczą od 7 do 10 osób, a opłata nie jest zależna od ilości osób w grupie. Szkoła zastrzega sobie możliwość zwiększenia grupy o 1 osobę, jeśli zachodzi taka konieczność. W przypadku mniejszej liczby uczniów w grupie, opłata ulega zwiększeniu.
2.W przypadku zmniejszenia liczebności uczniów w grupie lub po zakończeniu semestru zimowego skład grupy będzie uzupełniony o nowych uczestników, według kolejności zgłoszenia.
3.W przypadku zmniejszenia liczby uczniów podczas trwania kursu do 3-4 osób, Ośrodek może rozwiązać grupę bądź przenieść uczniów do innej grupy o takim samym poziomie językowym.
4.Uczestnik kursu otrzymuje po zakończeniu zajęć II semestru zaświadczenie o odbyciu kursu wraz z oceną wiedzy opanowanej podczas nauki.
5.Ośrodek ABC Language Centre gwarantuje uczestnikom kursów pierwszeństwo przyjęcia na kurs w kolejnym roku szkolnym.
6.Uczniowie kwalifikowani są na kursy na podstawie pisemnego testu kwalifikującego, który jest nieodpłatny, lub rozmowy sprawdzającej
7.ABC Language Centre prowadzi następujące kursy:
Matura
poziom podstawowy
poziom rozszerzony z wyodrębnieniem kursów przygotowawczych na wyższe uczelnie:
filologia angielska lub inne filologie obce
SGH
Przygotowawcze do egzaminów British Council
FCE, CAE, CPE
European Council Exams (C2, C1, B2, B1, A2)
Średnio zaawansowani
Poziomy niższe
Początkujący
Dzieci od lat 2
Kursy profilowane:
Emergency (kurs dla lekarzy i pielęgniarek)
Communication power (konwersacje dla nauczycieli języka angielskiego)
50+ (kurs dla osób aktywnych)
Nauka odbywa się w cyklach:
1godz.lekcyjna tygodniowo –  dzieci 2-5- letnie (pierwszy rok nauki)

1+1 dzieci od 6 roku  życia
2+1 (od drugiego roku nauki oraz młodzież w wieku gimnazjalnym)
2+2 (młodzież starsza, maturzyści, studia filologiczne i kursy egzaminacyjne)
2,4,6, inne do wyboru

8.Końcowe postanowienia
1.Powyższy Regulamin ABC Language Centre obowiązuje od 1 września (1 dnia roku szkolnego) do 15 czerwca (dnia końca zajęć)
Dyrektor ABC Language Centre przyjmuje wszelkie uwagi związane z działalnością i funkcjonowaniem placówki.

Call Now Button