Szkoła Języka Angielskiego ABC LANGUAGE CENTRE dyr. mgr filologii angielskiej Dorota Malewska, 15-404 Białystok, ul. Młynowa 17, tel. 507-155-842

Regulamin

Regulamin działalności Ośrodka Nauczania Języków Obcych ABC Language Centre w Białymstoku.

1.Informacje Ogólne
1.Ośrodek Nauczania Języków Obcych ABC Language Centre w Białymstoku jest placówką oświatową działającą od 1 lutego 1992 r.
2.Siedzibą Ośrodka jest Białystok.
3.Nadzór nad działalnością oświatową ośrodka sprawuje Kurator Oświaty w Białymstoku.
4.Zajęcia dydaktyczno-merytoryczne prowadzone są przez filologów języka angielskiego.
5.Nauczanie języka angielskiego odbywa się w oparciu o nowoczesne podręczniki dydaktyczne oraz materiały uzupełniające.
2.Informacje o zajęciach dydaktycznych.
1.Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w pomieszczeniach wyposażonych w potrzebne pomoce dydaktyczne, sprzęt audio-wizualny, podręczniki referencyjne
2.Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry
semestr I /15-17 tygodni/
3.Zajęcia dydaktyczne odbywają się według ustalonego rozkładu zajęć.
4.W przypadku choroby nauczyciela, dyrekcja ABC Language Centre zapewnia grupie zajęcia z innym nauczycielem pracującym w ośrodku, a w przypadku niemożliwości zorganizowania zastępstwa, zajęcia zostaną przeprowadzone w terminie uzgodnionym przez uczniów i nauczyciela.
3.Informacje finansowe
1.Opłata za kurs języka /cała bądź zaliczka/, musi być wniesiona w terminach (stali uczniowie):
za I semestr – do 30 września
za II semestr – do 31 stycznia
2.Zaliczka za kurs musi być wniesiona przy zapisie (nowi uczniowie).
3.Uczestnik kursu może wnieść opłatę za naukę w innym terminie, po uprzednim ustaleniu go z pracownikiem Sekretariatu ośrodka.
4.Wysokość zaliczki kursowej wynosi:
200 zł – 30 godz./semestr
338 zł – 51 godz./semestr
400 zł – 60 godz./semestr
400 zł – 68 godz./semestr
600 zł – 90 godz./semestr
5.W I semestrze nauki w ABC Language Centre obowiązują następujące stawki:
13,15 zł za 1 godzinę lekcyjną /45 min./ jeśli osoba nie uczyła się w ośrodku
12,50 zł za 1 godzinę lekcyjną /45 min./ jeśli przysługuje uczniowi zniżka
11,10 zł za 1 godzinę lekcyjną, jeśli uczeń odbywa naukę w cyklu 90-godz./semestr.
6.Opłatę za kurs stanowi iloczyn ilości godzinowej kursu i stawki kursowej.
7.Opłata za kurs nie obejmuje podręcznika kursowego oraz zeszytu do ćwiczeń, które uczeń nabywa we własnym zakresie.
8.Przekroczenie terminów wnoszenia wpłat oraz brak uzgodnienia z pracownikiem sekretariatu ośrodka innych, powoduje skreślenia ucznia z listy uczestników kursu
9.Uczeń ma prawo do rezygnacji z kursu. Rezygnacja musi być zgłoszona w Sekretariacie Ośrodka. Otrzyma wtedy zwrot pieniędzy za kurs z potrąceniem opłaty za zajęcia odbyte /prosimy o zgłaszanie rezygnacji w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia każdego semestru
4.Informacja o kursach.
1.Grupy w ABC Language Centre liczą od 6 do 10 osób, a opłata nie jest zależna od ilości osób w grupie. Szkoła zastrzega sobie możliwość zwiększenia grupy o 1 osobę, jeśli zachodzi taka konieczność.
2.W przypadku zmniejszenia liczebności uczniów w grupie lub po zakończeniu semestru zimowego skład grupy będzie uzupełniony o nowych uczestników, według kolejności zgłoszenia.
3.W przypadku zmniejszenia liczby uczniów podczas trwania kursu do 3-4 osób, Ośrodek może rozwiązać grupę bądź przenieść uczniów do innej grupy o takim samym poziomie językowym.
4.Uczestnik kursu otrzymuje po zakończeniu zajęć II semestru zaświadczenie o odbyciu kursu wraz z oceną wiedzy opanowanej podczas nauki.
5.Ośrodek ABC Language Centre gwarantuje uczestnikom kursów pierwszeństwo przyjęcia na kurs w kolejnym roku szkolnym.
6.Uczniowie kwalifikowani są na kursy na podstawie pisemnego testu kwalifikującego, który jest nieodpłatny, lub rozmowy sprawdzającej
7.ABC Language Centre prowadzi następujące kursy:
Nowa Matura
poziom podstawowy
poziom rozszerzony z wyodrębnieniem kursów przygotowawczych na wyższe uczelnie:
filologia angielska lub inne filologie obce
SGH
Przygotowawcze do egzaminów British Council
FCE, CAE, CPE
European Council Exams (C2, C1, B2, B1, A2)
Średnio zaawansowani
Poziomy niższe
Początkujący
Dzieci od lat 4
Kursy profilowane:
Emergency (kurs dla lekarzy i pielęgniarek)
Communication power (konwersacje dla nauczycieli języka angielskiego)
50+ (kurs dla osób aktywnych)
Nauka odbywa się w cyklach:
1+1 dzieci 4-7- letnie (pierwszy rok nauki)
2+1 (od drugiego roku nauki oraz młodzież w wieku gimnazjalnym)
2+2 (młodzież starsza, maturzyści, studia filologiczne i kursy egzaminacyjne)
2,4,6, inne do wyboru
8.ABC Language Centre organizuje swoim uczniom co roku 2-stopniową Olimpiadę Języka Angielskiego (ABC Olympic Competition in English). Laureaci otrzymują nagrody.
5.Końcowe postanowienia
1.Powyższy Regulamin ABC Language Centre obowiązuje od 1 września (1 dnia roku szkolnego) do 15 czerwca (dnia końca zajęć)
Dyrektor ABC Language Centre przyjmuje wszelkie uwagi związane z działalnością i funkcjonowaniem placówki.