Szkoła Języka Angielskiego ABC LANGUAGE CENTRE dyr. mgr filologii angielskiej Dorota Malewska, 15-404 Białystok, ul. Młynowa 17, tel. 507-155-842

Młodzież

Kurs dla młodzieży – od 11 do 17 lat

people

Zawartość tematyczna zajęć uzależniona jest oczywiście od wieku uczestników kursu, a stopień trudności warunkują poziomy:

niższy średnio-zaawansowany (lower intermediate)
średnio-zaawansowany (intermediate)
wyższy śrdednio-zaawansowany (upper intermediate / FCE)
zaawansowany (advanced)

Nauka nastolatków w ABC Language Centre odbywa się najczęściej w systemie dwóch spotkań w tygodniu. 

Raz w tygodniu odbywają się zajęcia o profilu ogólno-gramatycznym (90 min) oraz zajęcia konwersacyjne (90 min).

W ramach profilu ogólno-gramatycznego kładziemy nacisk na równomierny rozwój takich umiejętności jak: czytanie, słuchanie, pisanie oraz, w sposób możliwie jak najbardziej „bezbolesny” i przystępny, wprowadzamy młodzież w tajniki, nie zawsze przez nich lubianej, gramatyki angielskiej.Natomiast zajęcia konwersacyjne poświęcone są rozwijaniu umiejętności mówienia i wzbogacaniu zasobu słownictwa naszych uczniów.

Postępy w nauce sprawdzane są regularnymi testami cząstkowymi oraz semestralnymi, a na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat z oceną postępów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców nastolatków, lektorzy ABC raz w semestrze organizują spotkania informacyjne dla rodziców, podczas których można dowiedzieć się o postępach w nauce i frekwencji uczniów na zajęciach.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.

2018: różne dni oraz godziny ( zawsze popołudniowe). Prosimy o kontakt w celu ustalenia odpowiedniej grupy dla dziecka.

Nauczyciel: mgr Katarzyna Magosiewicz, mgr Marta Firs, mgr Magdalena Alicka, mgr Dorota Malewska, mgr Magdalena Malewska

Przygotowanie do matury podstawowej

flagNowa Matura to nowe wyzwanie. Aby dobrze zdać ten egzamin nie wystarczy wyuczyć się tekstów na pamięć (jak dawniej). Trzeba po prostu rozumieć i umieć mówić po angielsku. Ale jak to osiągnąć, kiedy czujesz, że masz braki w zasobie słownictwa, gramatyka kuleje, a mówienie , czytanie ze zrozumieniem, oraz pisanie form użytkowych wymaga wyćwiczenia od podstaw?

ABC Language Centre proponuje Ci kurs maturalny dopasowany do Twoich potrzeb. Nasze wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu do egzaminów maturalnych, dogłębna znajomość tajników Nowej Matury to gwarancja Twojego sukcesu.

Szczegółowe informacje

100 godzin od października do kwietnia
2 godziny lekcyjne do matury ustnej i 2 do pisemnej tygodniowo
grupy 6-12 osobowe
zapoznanie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz sposobem oceniania oraz punktowania egzaminu ustnego i pisemnego
efektywne metody pracy
dodatkowe materiały dydaktyczne
postępy w nauce sprawdzane regularnymi testami
próbna matura pisemna
certyfikat z oceną procentową na zakończenie kursu

Na zajęciach przygotowujących do matury ustnej koncentrujemy nasze wysiłki na poszerzeniu, wzbogaceniu słownictwa z 15 obowiązujących zagadnień tematycznych w oparciu o najnowsze materiały dydaktyczne. Uczymy jak uzyskiwać informacje i udzielać wskazówek, jak relacjonować wydarzenia oraz sprawnie negocjować, a także jak prezentować materiał stymulujący, aby zdobyć maksimum punktów.

Zajęcia przygotowujące do matury pisemnej ćwiczą i rozwijają takie umiejętności jak słuchanie, czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie. Pokazujemy skuteczne i sprawdzone sposoby na to jak słuchać aby usłyszeć wymagane informacje, jak czytać aby odnaleźć w tekście to, czego żądają w poleceniu. Bardzo duży nacisk kładziemy również na ćwiczenie pisania krótszej i dłuższej formy użytkowej. Ponadto na tych zajęciach powtarzamy gramatykę niezbędną do sformułowania poprawnego i czytelnego komunikatu językowego.
Zajęcia prowadzi doświadczony egzaminator maturalny.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.

Kursy przygotowujące do matury rozszerzonej

Kursy maturalne przygotowujące do matury rozszerzonej prowadzone są na dwóch poziomach:flag

POZIOM ADVANCED (dla maturzystów, którzy zamierzają zdawać na filologię angielską, SGH lub inny kierunek, gdzie wymagana jest zaawansowana znajomość języka)

POZIOM UPPER-INTERMEDIATE

Kursy maturalne obejmują:

116 godz.lekcyjnych (do maja) i zaczynają się w połowie września – dla uczniów już uczących się w ABC Language Centre
100 godz.lekcyjnych (do maja), zaczynają się 1 października – dla nowych uczniów

Matura pisemna (2 godziny lekcyjne w tygodniu)
Na zajęciach skupiamy się wyłącznie na zadaniach maturalnych. Wykorzystujemy materiały renomowanych wydawnictw, testy maturalne z lat poprzednich oraz dodatkowe autentyczne materiały z prasy lub internetu. Trenujemy rozumienie tekstów czytanych oraz takie techniki egzaminacyjne, jak rozwiązywanie zadań zamkniętych typu prawda/fałsz, dobieranie brakujących fragmentów teksty oraz zadania wielokrotnego wyboru. Doskonalimy rozumienie ze słuchu korzystając z nagranych na CD autentycznych wypowiedzi ‚native speakerów’. Rozwiązujemy zadania leksykalno-gramatyczne: tłumaczenie fragmentów zdań, transformacje zdań, ćwiczenia dotyczące słowotwórstwa, uzupełnianie luk (tzw. gap filling).
Duża uwagę przywiązujemy do rozwijania umiejętności pisania. Za tę część egzaminu można otrzymać aż 18 punktów, co stanowi aż 36% punktów za egzamin pisemny. Ćwiczymy takie formy, jak: opis, opowiadanie, recenzja (np. filmu lub książki), rozprawka.

Matura ustna (2 godziny lekcyjne w tygodniu)
Celem kursu przygotowującego do matury ustnej jest: poszerzenie zasobu słownictwa, poprawianie umiejętności wypowiadania się na różne tematy z użyciem znanych i nowo poznanych struktur gramatycznych, słów, idiomów (relacjonowanie wydarzeń, uzyskiwanie/udzielanie informacji, argumentowanie opinii własnych, itp.). Na zajęciach dyskutujemy w grupie, ale także pracujemy nad technikami egzaminacyjnymi, tzn. ćwiczymy wypowiedzi na podstawie materiału wizualnego, który składa się ze zdjęć, nagłówków z gazet, wykresów, diagramów, tabel z danymi statystycznymi, itd. Uczymy naszych słuchaczy jak w sposób dojrzały formułować opinie, bronić swoich poglądów, interpretować dane, a także jak poradzić sobie z egzaminacyjnym stresem.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.

Kursy egzaminacyjne FCE, CAE, CPE

Flag on Britain MapPrzygotowujemy naszych kandydatów do egzaminów Cambridge w nowej, zmodyfikowanej (od czerwca 2008) formule.
Kursy egzaminacyjne w ABC Language Centre pomagają rozwijać kompetencje językowe we wszystkich zakresach wymaganych na egzaminach, tj. w mówieniu, pisaniu, rozumieniu tekstów czytanych oraz słuchanych z nagrań na CD. Ćwiczymy również techniki egzaminacyjne niezbędne do sprawnego rozwiązywania zadań testowych, np. transformacje gramatyczne, uzupełnianie luk, ćwiczenia dotyczące słowotwórstwa, a także nauka logicznej analizy tekstu.Zapewniamy systematyczną kontrolę postępów w formie sprawdzianów po każdym rozdziale podręcznika oraz przekrojowych testów powtórzeniowych. W sprawdzeniu własnych umiejętności służyć może także organizowana co roku we wszystkich grupach olimpiada językowa.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.